Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanvinken van het daartoe voorziene hokje [bij formulieren op onze website www.vckapellen.be], verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring Privacy Policy is van toepassing op de Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze Policy wordt beschreven.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn : de naam en voornaam, e-mail, en wachtwoord. Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

2.2. Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW website.

2.4. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie onze Cookie Policy.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: 

Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW en haar relaties. Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. 

3.2. Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken in de Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW website, om te bepalen welke Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

3.3. Direct marketing: 

De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan wim.versees@vckapellen.be.

3.4. Doorgifte aan derden: 

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan wim.versees@vckapellen.be.

3.5. Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. 

Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

5.4. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naarwim.versees@vckapellen.be, per post naar Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. 

6.2. Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

6.3. In geen geval kan Volleybalclub Global Wineries Kapellen VZW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens via wim.versees@vckapellen.be of onze contactpagina op www.vckapellen.be.